Informasjon om lokale strømstøtteordninger vinter/ vår 2023

Kommunene Nome og Midt-Telemark valgte høsten 2022 å ta ut tilleggsutbytte fra lokale kraftselskap og opprette en lokal strømstøtteordning for næringslivet. Første del av disse midlene ble brukt til en ordning for «kontantstøtte» til bedrifter i form av tilskudd til strømregningen for august og september 2022.

Den nasjonale ordningen for strømstøtte og investeringer var søkbar for oktober til og med desember 2022. Imidlertid er det ikke så mange bedrifter i vår region som har søkt og fått tilskudd fra denne ordningen.

Kommende lokale strømstøtteordninger
Plan for utlysning av lokale ordninger vinter/ vår 2023. Det vil bli 3 utlysninger til bedrifter.

Tidspunkt Utlysning
Månedsskifte januar/ februar Støtte til ENØK investeringer og energirådgiver for bedrifter
Midten av februar Kontantstøtte til strømregning for desember og januar til bedrifter
Midten av april Kontantstøtte til strømregning for februar og mars

 

ENØK investeringer og energirådgiver
Her vil det bli mulighet til å søke om 25% av dokumenterbare investeringer. I tillegg vil det bli mulighet til å søke om inntil kr. 10 000,- i tilskudd til energirådgiver. Det vil bli satt et tak på tilskudd per bedrift på kr 100 000.
Det vil bli satt en søknadsfrist og kriterier for vurdering av søknadene. Et av hovedkriteriene vil være at investeringen skal gi god innsparing for bedriften

Utlysningen vil altså ha en søknadsfrist slik at alle søknader behandles samtidig.

Kontantstøtte til strømregning
Det blir en lignende ordning som i høst, hvor bedriftene får tilskudd til 50% av kostnad på strømpris over 70 øre. Bedrifter som har fått tilskudd fra nasjonal strømstøtteordning for desember kan kun søke om støtte for desember dersom de kan dokumentere at det er et forbruk som ikke er medregnet i den nasjonale ordningen. Det vil ikke bli stilt krav om at bedriften skal ha over 3% strømintensitet.

Utlysningen vil ha en søknadsfrist slik at alle søknader behandles samtidig.

Annen praktisk informasjon
Utlysningen vil bli publisert på nettsider og facebook hos MTNU og kommunene og annonseres i lokalavisene når støtteordningene er klare. Søknadsportalen www.regionalforvaltning.no må benyttes på alle offentlige midler.

Tilskuddet vil i de fleste tilfeller måtte gis som bagatellmessig støtte og må tildeles i henhold til EØS-regelverk om offentlig støtte. Vi må derfor følge formaliteter med tilsagnsbrev og akseptbrev som tidligere og be om relevant dokumentasjon som fakturakopier og eventuelle regnskapsrapporter.

FØLG MED PÅ VÅRE NETTSIDER FOR Å FINNE UTSLYSNINGENE!
DISSE KOMMER SOM BANNER ØVERST PÅ SIDA
www.mtnu.no

Kommende arrangementer:


Midt-Telemark og Nome Utvikling AS

Besøksadresse: Hellandtunet forsknings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
E-post: post@mtnu.no
Org.nr.: 986 425 535 MVA